Polityka Prywatności

1. Postanowienia ogólne

1.1. Administratorem danych osobowych jest Marcin Tomaszewski prowadzący działalność gospodarczą customblades.eu Marcin Tomaszewski wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej mieszczącą się pod adresem Matki Teresy z Kalkuty 5/12 19-300 Ełk, NIP: 848-162-34-56, REGON: 360067063, adres e-mail: ask@customblades.eu zwany dalej customblades.eu

1.2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”.

1.3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

2. Cele i zakres przetwarzania danych osobowych

2.1. Wykonanie Umowy Najmu lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem w/w umowy (podstawa prawna: Artykuł 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia RODO)

2.2. Prowadzenie ksiąg podatkowych (Artykuł 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO w zw. z art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej tj. z dnia 17 stycznia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 201)

2.3 Zakres przetwarzanych danych: imię, nazwisko, adres zamieszkania (ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj), nr telefonu, PESEL, NIP (w przypadku przedsiębiorców)

2.4. Podanie danych osobowych wymienionych w pkt. 2.3 jest dobrowolne lecz może być niezbędne do zawarcia umowy najmu, ich niepodanie skutkuje niemożnością zawarica umowy najmu.

2.5. Dane przechowywane są przez Administratora przez czas maksymalnie 10 lat w celach:

– dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,

– wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

– zapobiegania nadużyciom i oszustwom,

– statystycznych i archiwizacyjnych

3. Odbiorcy danych osobowych

3.1. Dane osobowe klientów customblades.eu mogą być przekazywane odbiorcom:

– dostawcy usług księgowych ifirma.pl na podstawie zawartej umowy o powierzeniu danych osobowych

4. Profilowanie w customblades.eu

4.1. customblades.eu nie prowadzi profilowania klientów

5. Prawa Klienta którego dane dotyczą

5.1. Klient ma prawo do wglądu oraz korekty swoich danych osobowych

5.2. Klientowi przysługuje prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych ze zbioru danych customblades.eu (prawo do bycia zapomnianym)

5.3. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego. Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

5.4.  W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie niniejszej polityki prywatności

6. Pliki cookies i dane eksploatacyjne

6.1. Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer i zapisywane na urządzeniu odwiedzającego stronę

6.2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach cookies w nasepujących celach:

6.2.1. zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia

6.2.2. zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia

6.2.3. dostosowywania zawartości strony do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego

6.2.4. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony 

6.3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności.

6.4. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików cookies przez wypozyczalniajezyk.pl – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies

6.5. Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z usług Google Analytics oraz Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Usługi te pomagają Administratorowi analizować ruch w wypozyczalniajezyk.pl. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby) do generowania statystyk. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących (danych osobowych) osoby odwiedzające stronę wypozyczalniajezyk.pl. Administrator korzystając z powyższych usług na stronie gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania odwiedzających oraz sposób ich zachowania na stronie, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania

7. Postanowienia końcowe

7.1.Strona może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko wypozyczalniajezyk.pl