Zasady najmu

Stawiamy na prostotę i klarowność zasad, nasze warunki najmu staramy się ograniczyć do minimum. To co będzie niezbędne do zawarcia umowy to:

 • dowód osobisty w przypadku osób fizycznych
 • dane firmy oraz pisemne upoważnienie do jej reprezentowania jeśli umowę będzie zawierał pracownik
 • kaucja zwrotna oraz czynsz płatny z góry

§1 Definicje

 1. Wynajmujący – firma CustomBlades.eu Marcin Tomaszewski z siedzibą w Ełku, ul. Matki Teresy z Kalkuty 5/12, NIP: 848-162-34-56, REGON: 360067063
 2. Najemca – osoba fizyczna lub przedsiębiorstwo dokonujące najmu sprzętu ogrodniczego lub narzędzi u Wynajmującego

§2 Warunki najmu

 1. Podstawą najmu jest zawarcie umowy najmu pomiędzy Wynajmującym i Najemcą, dokonanie wpłaty kaucji zwrotnej w wysokości określonej na karcie narzędzia oraz opłaty czynszu z góry za cały okres najmu. Wysokość czynszu obliczana jest na podstawie obowiązującego cennika oraz długości najmu
 2. Czynsz jest ustalany za czas najmu liczonego w dobach a nie rzeczywisty czas pracy narzędzia
 3. Przekroczenie określonego w umowie czasu najmu powoduje naliczenie dodatkowych opłat w wysokości 100% stawki dobowej za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
 4. Koszty paliwa oraz olejów ponosi Najemca
 5. Czynsz oraz kaucja płatne wyłącznie gotówką
 6. Maksymalna jednorazowa liczba wypożyczanych urządzeń to dwa

§3 Zobowiązania wynajmującego

 1. Wynajmujący oświadcza że wypożyczane urządzenia są dobrym stanie technicznym bez wad ukrytych
 2. Wynajmujący zobowiązuje się do przekazania instrukcji obsługi urządzenia oraz przeprowadzenia podstawowego szkolenia z obsługi.
 3. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za skutki uboczne i/lub następstw awarii urządzenia jak: uszkodzenia ciała, straty materialne, utrata przewidywanych zysków, dochodów, płace zatrudnionych pracowników, niezrealizowanych choć przyjętych zleceń itp.

§4 Zobowiązania najemcy

 1. Najemca przyjmuje do użytku sprzęt będący własnością Wynajmującego, z obowiązkiem zwrotu w stanie nie pogorszonym ponad normalne zużycie. Najemca oświadcza, że został zapoznany z instrukcją obsługi i został przeszkolony w zakresie bezpiecznego użytkowania najmowanego sprzętu.
 2. Najemca zobowiązuje się płacić Wynajmującemu czynsz w wysokości wynikającej z przemnożenia ilości dni najmu i stawki za jedną dobę według obowiązującego cennika.
 3. Najemca zobowiązuje się, iż wynajęty sprzęt będzie użytkował zgodnie z jego przeznaczeniem. Nie będzie dokonywał napraw bez wiedzy i zgody Wynajmującego. Nie odda przedmiotu najmu osobie trzeciej do używania lub w podnajem oraz zabezpieczy sprzęt przed uszkodzeniem, kradzieżą i zniszczeniem. Od chwili odbioru sprzętu od Wynajmującego do momentu jego zwrotu Najemca ponosi odpowiedzialność za jego zaginięcie lub uszkodzenie, kradzież lub dewastacje. Najemca ma obowiązek bezzwłocznie zgłosić organom ścigania fakt zaginięcia przedmiotu najmu. W razie zaginięcia, utraty lub zniszczenia sprzętu Najemca zobowiązany jest do wyrównania tych strat Wynajmującemu w wysokości wartości odtworzeniowej przedmiotu najmu w przypadku jego zniszczenia lub utraty lub odpowiedniej części jego wartości w przypadku uszkodzenia.
 4. Skutki uszkodzeń, awarii i strat powstałe przez nie przestrzeganie w/w instrukcji oraz zasad bhp będą obciążały najemcę. Odpowiedzialność za szkody wobec osób trzecich powstałe w skutek prac prowadzonych przy użyciu przedmiotu najmu przez Najemcę ponosi Najemca.
 5. Najemca zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Wynajmującego z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania z wypożyczonego sprzętu. Koszty transportu ponosi Najemca

§5 Dostawa i odbiór sprzętu

 1. Na terenie miasta Ełk dostawa sprzętu pod wskazany adres jest bezpłatne
 2. Dostawa poza miasto Ełk jest płatna i obliczana na podstawie odległości
 3. Możliwy jest osobisty odbiór sprzętu po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym terminu.

§6 Zwrot sprzętu

 1. Najemca zobowiązuje się zwrócić wypożyczony sprzęt wraz z instrukcją i akcesoriami w dniu i godzinie określonej w zawartej umowie najmu
 2. Zwracany sprzęt powinien być kompletny, w pełni sprawny, wolny od wad
 3. Zwracany sprzęt powinien być wyczyszczony, w przypadku zwrotu brudnego sprzętu naliczana jest dodatkowa opłata za czyszczenie w wysokości 30,00zł

§7 Zerwanie umowy

 1. Zerwanie umowy następuje w przypadku:
  1. samowolnego przedłużenia czasu użytkowania
  2. używania wypożyczonego sprzętu niezgodnie z przeznaczeniem lub sztuką
  3. udostępnienia wypożyczonego sprzętu osobom trzecim